ÅRSMØTE torsdag 30.03

Velkommen til årsmøte i Sandnes tennisklubb.

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandnes tennisklubb. Årsmøtet er også kalt inn på Facebooksiden til Sandnes tennisklubb.

Årsmøtet avholdes den 30.03.2017 kl 1945 i Toppform treningssenter / Easy Life rommet i andre etasje.

Sakliste:

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne agenda

Sak 4: Velge ordstyrer

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

9.1:         Innkommet forslag: Kjøpe 1-2 timer hver-annenhver uke fra Kl 21-22 en ukedag til fri bruk blant voksne medlemmer i klubben / sosial sammenkomst for å knytte bånd

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Valg:

11.1                Styreleder

11.2                Nestleder

11.3                Øvrige styremedlemmer

11.4                Varamedlemmer

11.5                To revisorer

11.6                Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

11.7                Leder av valgkomiteen

11.8                Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

11.9                Varamedlem til valgkomiteen
Følgende dokumenter legges frem på årsmøtet:

  • Styrets forslag til forretningsorden
  • Idrettslagets årsberetning
  • Regnskap med revisors beretning
  • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
  • Styrets forslag til medlemskontingent
  • Valgkomiteens innstilling
  • Styrets innstilling til ny valgkomité

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret